Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden LABEL071 September 2020

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Verkoper: de eenmanszaak LABEL071, gevestigd te (2355 DA) Hoogmade, aan de Theo Bosmanlaan 37,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63753251 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door
mevrouw W.M. Van der Meer-Heemskerk.
2. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Verkoper opdracht heeft gegeven tot het leveren van
Producten en/of Diensten.
3. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan
Verkoper opdracht heeft gegeven tot het leveren van Producten en/of Diensten.
4. Producten: alle door Verkoper aangeboden producten met betrekking kleding, sieraden en andere
accessoires en/of aanverwante artikelen. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
5. Diensten: alle door Verkoper aangeboden diensten met betrekking tot het maken van kleding, sieraden en
overige accessoires op maat c.q. verzoek van de koper. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het
woord.
6. Bescheiden: alle door Partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of
gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Verkoper vervaardigde
Producten, waaronder stukken of gegevensdragers.
7. Overeenkomst: elke schriftelijke of digitale afspraak tussen Koper en Verkoper tot het leveren van Producten
en/of diensten door Verkoper ten behoeve van Koper. 8. Partijen: Koper en Verkoper gezamenlijk.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en offertes c.q. aanbiedingen
welke door Verkoper binnen het kader van de levering van Producten en/of Diensten worden aangegaan.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen
Koper en Verkoper zijn overeengekomen.
3. Indien Koper algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt de toepasselijkheid daarvan hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden
worden door Verkoper niet geaccepteerd.
4. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou
zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen
blijven geldig en de betreffende bepaling zal in overleg tussen Partijen onverwijld worden vervangen door
een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
5. Verkoper heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden
ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten. Verkoper zal Koper per e-mail op de hoogte stellen van
eventuele wijziging van de algemene voorwaarden.
6. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat Koper op de hoogte is gesteld, van
kracht zijn. Indien een Consument niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft deze het recht
de Overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet voor andere Kopers, niet zijnde Consumenten.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle door Verkoper gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Verkoper heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen twee dagen na ontvangst van aanvaarding te
herroepen.
2. Aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op de door Koper verstrekte gegevens, waaronder inbegrepen, maar
niet beperkt tot maatwerk Producten op verzoek van Koper. Indien na offerte blijkt dat de door Koper
verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden
ontleend aan door Verkoper gedane aanbiedingen.
3. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden
dit onmogelijk maken.
4. Verkoper kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Koper, naar termen van
redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen
dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-
, zet- of typefout bevat. Afbeeldingen gelden ter illustratie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Kleuren op afbeeldingen kunnen ietwat afwijken van het daadwerkelijke Product.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding
en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een
Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Artikel 4 Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper de door Verkoper gedane aanbieding heeft geaccepteerd.
Wanneer de acceptatie van Koper op welke punten dan ook afwijkt van de aanbieding, komt de
Overeenkomst eerst tot stand indien Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Indien Koper zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Verkoper een opdracht verstrekt c.q. een order
plaatst, is Verkoper eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat zij deze schriftelijk aan Koper heeft
bevestigd.
3. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Verkoper of zodra Verkoper – zonder
tegenwerping van Koper – met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.
4. Wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Koper en
Verkoper zijn overeengekomen. Verkoper zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs
mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen dat overeen gekomen levertijd door Verkoper wordt
overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
5. Verkoper heeft te allen tijde het recht binnen wettelijke kaders zich op de hoogte te stellen of de Koper aan
zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien verkoper op grond van dit onderzoek goede
grond heeft de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd de bestelling te weigeren of
hieraan voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 Verplichtingen Koper
1. Koper is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Verkoper overeenkomstig haar oordeel nodig heeft
voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, desgevraagd tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste
wijze ter beschikking van Verkoper te stellen.
2. Verkoper heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Koper aan
de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Koper is gehouden Verkoper onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met
het afsluiten en verdere uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
4. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra
honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter
beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Koper. Indien en voor zover Koper
daarom verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
5. Koper mag aan de adviezen, producten en dienstverlening van Verkoper hoge eisen stellen, maar Koper
staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Verkoper ter
beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Koper blijft te
allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste,
onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden.

Artikel 6 Uitvoering door Verkoper
1. Verkoper bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Verkoper
zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Koper omtrent de
uitvoering van de Overeenkomst. 2. Verkoper zal de door Koper verstrekte (persoons)gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder
toestemming van Koper aan derden verstrekken of openbaar maken. Indien de Overeenkomst elektronisch
tot stand komt, treft Verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch kan
betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3. Verkoper heeft het recht (een deel van) de levering van Producten, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke
toestemming van Koper, te laten verrichten door een door Verkoper aan te wijzen persoon of derde, indien
zulks naar het oordeel van Verkoper wenselijk is.
4. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Producten en/of Diensten moeten worden
geleverd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn
levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Verkoper en mitsdien geen grond voor ontbinding van
de Overeenkomst op.
5. Verkoper heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt
uitgevoerd, heeft Verkoper het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor
betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door Koper niet wordt betaald, is Verkoper niet verplicht
tot uitvoering van de volgende fase over te gaan en heeft zij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op
te schorten. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Verkoper het recht de uitvoering van
die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat Koper de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7: Levering / leverings- en uitvoeringstermijnen
1. Door Koper aangekochte Producten worden in beginsel binnen twee werkdagen verzonden. Indien Koper op
werkdagen vóór 15.00 uur heeft besteld en betaald, worden de Producten, mits voorradig, vaak dezelfde
werkdag verzonden. De leverings- en/of uitvoeringstermijn van Producten en/of Diensten op maat kan
afwijken van bovenstaande leverings- en/of uitvoeringstermijnen.
Ophalen van bestelde en betaalde Producten is in overleg met Verkoper mogelijk te Hoogmade.
Overeengekomen leverings- en/of uitvoeringstermijnen kunnen echter nimmer worden beschouwd als fatale
termijnen. Indien Verkoper haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door
Koper schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan haar nog een redelijke termijn gegund wordt om
haar verplichtingen alsnog na te komen.
2. Het risico betreffende de geleverde Producten gaat over op Koper op het moment van levering. Onder het
moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken
het pand of het magazijn van Verkoper verlaten of het moment waarop Verkoper aan Koper heeft meegedeeld
dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
3. Verzending en/of transport van Producten geschiedt op een door Verkoper te bepalen wijze, maar voor
rekening en risico van Koper. Verzending geschiedt met track en trace code via Post NL. Verkoper behoudt
zich het recht voor de verzendmethode te allen tijde te wijzigen. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige
schade, van welke aard dan ook - al dan niet aan de zaken zelf - die verband houdt met de verzending en/of
het transport. Bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de vervoerder doen geen afbreuk
aan het in dit lid bepaalde.
4. Indien het wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van Koper niet mogelijk blijkt de Producten aan
Koper te leveren of indien de Producten niet worden afgehaald, is Verkoper gerechtigd de zaken voor
rekening en risico van Koper terug te laten bezorgen en op te slaan. Tenzij Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk
een andere termijn heeft gesteld, dient Koper Verkoper binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in
staat te stellen de Producten alsnog te leveren c.q. dient Koper deze alsnog op te halen.
5. Indien Koper ook na verloop van de in lid 4 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn
afnameverplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim, zonder dat hieraan voorafgaand een
ingebrekestelling vereist is. De Consument zal echter eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen, waarbij
alsnog de gelegenheid wordt geboden om binnen 14 dagen na ontvangst hiervan de goederen af te halen,
alvorens hij in verzuim geraakt. Verkoper heeft bij verzuim van Koper het recht de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomt middels een schriftelijke verklaring, geheel of
gedeeltelijk te ontbinden en de Producten aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor
Verkoper een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
6. Het voorafgaande laat de verplichting van Koper tot vergoeding van eventuele (opslag) kosten,
vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
7. Verkoper kan niet eerder verplicht worden met de levering van Producten c.q. de uitvoering van Diensten te
beginnen, dan nadat zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor
ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

Artikel 8 Overmacht
1. Indien Verkoper haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten
gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van
werknemers, storingen in het computernetwerk, gedwongen sluiting van de onderneming van overheidswege
en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming of die van Koper en/of
leveranciers, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Verkoper alsnog in staat is deze op
de overeengekomen wijze na te komen.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan
schuld van Verkoper, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor rekening komen van Verkoper. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie
wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop
Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Indien de overmacht situatie intreedt als de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is Koper gehouden
zijn verplichtingen jegens Verkoper tot aan dat moment na te komen.
4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden of wanneer er sprake is van blijvende
overmacht, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van
schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat Partijen aanspraak
kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 9 Tarieven en prijswijzigingen
1. Verkoper rekent voor Producten vaste bedragen. De aangeboden bedragen zijn inclusief BTW en exclusief
overige kosten, waaronder maar niet gelimiteerd tot verzendkosten, transportkosten, verzekeringskosten
en/of eventuele administratiekosten. Verzending van bestellingen met een totale waarde van € 50,00 of meer
aan Producten, worden kosteloos verzonden.
2. Verkoper berekent Diensten ofwel op basis van uurtarieven die Verkoper vooraf met Koper overeenkomt
ofwel op basis van een vooraf vastgesteld en overeengekomen bedrag per Dienst c.q. Overeenkomst. Voor
Producten worden vaste bedragen gerekend.
Indien na het sluiten van de Overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft Verkoper het recht
haar tarief dienovereenkomstig te verhogen. Koper kan in dat geval de Overeenkomst ontbinden, zonder dat
er aan de zijde van Verkoper enige verplichting tot vergoeding van schade, hoe ook genaamd, ontstaat.
3. Indien Verkoper berekent op basis van uurtarieven, wordt voordat Verkoper aan de uitvoering van een
Overeenkomst begint, een inschatting gemaakt van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten
die hiermee gemoeid zijn. Koper kan aan deze inschatting echter geen rechten ontlenen.
4. Indien Verkoper een vaste prijs of vast tarief met Koper is overeengekomen, is Verkoper niettemin gerechtigd
tot verhoging van deze prijs of dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden blijkt, dat de
oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd
ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Verkoper, dat in redelijkheid
niet van Verkoper kan worden gevergd, dat Verkoper de overeengekomen Werkzaamheden verricht tegen
het oorspronkelijk overeengekomen prijs c.q. tarief. Verkoper stelt Koper hiervan uiteraard onverwijld op de
hoogte. Koper kan op deze grond besluiten de opdracht terug te nemen. Indien Verkoper Koper heeft
gewezen op de waarschijnlijkheid van onvoorziene extra werkzaamheden, is Koper gehouden de daaruit
voortvloeiende extra kosten en honorarium aan Verkoper te voldoen.
5. Verkoper heeft het recht vóór aanvang ervan en tussentijds de uitvoering van haar dienstverlening op te
schorten totdat Koper een door Verkoper in redelijkheid vast te stellen voorschot van 50% van het overeen
gekomen totaalbedrag voor de te verrichten Diensten heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft
verstrekt.
6. Verkoper specificeert facturen naar verkoop of opdracht en in geval van uurtarieven naar het aantal uren dat
daarmee gemoeid is.
7. Het door Verkoper in rekening te brengen bedrag, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van
ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en overige overeen
gekomen kosten, worden voorafgaand aan levering van Producten c.q. Diensten aan Koper in rekening
gebracht.
8. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid of levering heeft plaatsgevonden, heeft de
Verkoper recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium. Bij de bepaling hiervan wordt
onder meer rekening gehouden met de reeds door de Verkoper verrichte Diensten, het voordeel dat de Koper
daarvan heeft, en de grond waarop de Overeenkomst is geëindigd.

Artikel 10 Betaling
1. Betaling dient voorafgaand aan levering van Producten en/of Diensten door Verkoper aan Koper te
geschieden op door Verkoper aangegeven wijze.
2. Indien, bij uitzondering, Verkoper betaling op factuurbasis toestaat, dient Koper het factuurbedrag te voldoen
binnen de op de factuur vermelde termijn van 14 dagen, op door Verkoper aangegeven wijze en in de valuta
waarin is gefactureerd. Het voormelde geldt tenzij er uitdrukkelijk een afwijkende betalingstermijn is overeen
gekomen.
3. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor Consumenten, plaatsvinden zonder enige
aftrek, verrekening of opschorting, uit welke hoofde dan ook.
4. Indien Koper niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn
heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Verkoper, zonder dat een nadere sommatie of
ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Koper over het gefactureerde bedrag de wettelijke
(handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd
de verdere rechten van Verkoper. 5. Verkoper is bij niet tijdige of niet volledige betaling door Koper bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan
voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan Koper (buiten)gerechtelijke incassokosten
in rekening te brengen, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling
overtreffen.
6. In afwijking van leden 4 en 5 van dit artikel, geldt voor Consumenten, die niet handelen in de hoedanigheid
van een beroep op bedrijf dat zij bij niet tijdige of niet volledige betaling eerst schriftelijk in gebreke worden
gesteld, waarbij zij worden aangemaand om alsnog binnen een termijn van 14 dagen tot betaling over te gaan
alvorens aanspraak wordt gemaakt op wettelijke rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten. Deze termijn
vangt aan op de dag na ontvangst van de ingebrekestelling.
7. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom worden conform het Besluit Buitengerechtelijke
Incassokosten (BIK) als volgt berekend:
- over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,- - over de volgende Euro 2.500,- 10%
- over de volgende Euro 5.000,- 5%
- over de volgende Euro 190.000,- 1%
- over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,- 8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Kopers, voor zover de Producten en/of Diensten ten
behoeve van de gezamenlijke Kopers zijn geleverd respectievelijk zijn uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk
voor de betaling van het factuurbedrag.
9. Bij uitblijven van volledige betaling door Koper, is Verkoper, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor
Consumenten, gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten
totdat de betaling alsnog is geschied dan wel Koper hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd
opschortingsrecht heeft Verkoper eveneens indien zij al voordat Koper in verzuim is met de betaling gegronde
redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Koper te twijfelen.
10. Door Koper gedane betalingen zullen door Verkoper ten eerste in mindering worden gebracht op alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Koper
bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11 Betalingsonmacht
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Verkoper gerechtigd
de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een
schriftelijke verklaring aan de Koper te ontbinden, op het tijdstip waarop Koper:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen
of delen ervan verliest.
Artikel 12: Garanties
1. Verkoper zal er voor zorgen dat de geleverde Producten c.q. Diensten voldoen aan de in haar branche
geldende normen, maar geeft ten aanzien van deze Producten c.q. Diensten nooit een verdergaande garantie
dan zoals uitdrukkelijk tussen Partijen werd overeengekomen of door de leverancier c.q. fabrikant van de
Producten en/of materialen is verstrekt.
2. Verkoper staat gedurende de eventuele (wettelijke) garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit
en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Garanties worden slechts verstrekt aan Koper en zijn niet overdraagbaar aan derden.
4. De tenuitvoerlegging van garanties wordt opgeschort tot het moment dat Koper aan al zijn
betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende Producten c.q. Diensten aan Verkoper heeft
voldaan.
5. Verkoper garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt
zijn voor het doel waarvoor Koper deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij
dit uitdrukkelijk schriftelijk aan Koper heeft bevestigd.
6. Ingeval door Koper terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Verkoper kosteloos zorg
dragen voor herstel of vervanging van de Producten, tenzij het gebruikte c.q. gedragen Producten betreft,
dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de Producten zorgdragen. Een
en ander ter keuze van Verkoper. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen
van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 13: Herroepingsrecht
1. Enkel indien er sprake is van een koop op afstand, zijnde de koop van een of meerdere Producten door
Consument van Verkoper zonder dit Product voorafgaand aan de koop te kunnen hebben gezien, kan
Consument de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een of meerdere Producten gedurende
een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Verkoper mag de Consument vragen
naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Consument, of een vooraf door Consument
aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
a. indien Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop het
laatste Product is ontvangen. Verkoper mag, mits zij Consument hier voorafgaand aan het
bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met
een verschillende levertijd weigeren.
b. Indien levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de
laatste zending of het laatste onderdeel is ontvangen;
3. Consument is verplicht tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het Product en de verpakking
daarvan. Het Product mag enkel uitgepakt worden om de aard, kenmerken en werking van het Product vast
te stellen. Consument mag het Product enkel hanteren en inspecteren zoals dat in de winkel mogelijk zou
zijn.
4. Indien Consument zich niet aan de in het voorgaande lid 3 opgenomen verplichting houdt, is deze
aansprakelijk voor de daardoor eventueel veroorzaakte waardevermindering van het desbetreffende
Product.
5. Indien Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen op
ondubbelzinnige wijze schriftelijk dan wel per e-mail aan Verkoper kenbaar te maken. Consument kan
tevens een daarvoor bestemd modelformulier bij Verkoper opvragen.
6. Consument retourneert het Product zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na het doen van de
herroepingsmelding aan Verkoper. De retourtermijn van 14 dagen is in elk geval door Consument in acht
genomen indien het Product is geretourneerd voordat de bedenktermijn is verstreken.
7. Het Product dient in originele staat en verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk, en conform de door
Verkoper gegeven instructies te worden geretourneerd.
8. Consument draagt het risico en de bewijslast van juiste en tijdige uitoefening van zijn herroepingsrecht.
9. De kosten voor het retourneren van Producten op grond van het herroepingsrecht, zijn voor rekening van
Consument.
10. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten tussen Consument
en Verkoper van rechtswege ontbonden.
11. Indien de herroeping door Consument per e-mail wordt gedaan, ontvangt deze van Verkoper onverwijld een
ontvangstmelding na ontvangst van de herroepingsmelding door Verkoper.
12. Verkoper vergoedt onverwijld aan Consument alle betalingen inclusief de betaalde verzendkosten voor het
in rekening gebrachte Product, maar uiterlijk binnen 14 dagen volgende op de dag van melding van de
herroeping door Koper aan Verkoper.
13. Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze als de wijze waarop betaling heeft plaatsgevonden,
tenzij Consument instemt met een andere betaalwijze voor terugbetaling.
14. Aanvullende kosten voor een door Consument gekozen duurdere levering dan de standaardlevering,
hoeven door Verkoper niet te worden vergoed.

Artikel 14: Uitsluiting herroepingsrecht
1. Verkoper kan het herroepingsrecht voor de volgende Producten en Diensten uitsluiten, indien dit duidelijk bij
het aanbod, althans voor het sluiten van de overeenkomst, door Verkoper is vermeld:
a. Dienstenovereenkomst, na volledige uitvoering van de dienst indien:
i. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument; én
ii. Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Verkoper de
Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
b. Op verzoek van Consument conform diens specificaties op maat gemaakte Producten, die niet
geprefabriceerd zijn en gemaakt worden op basis van een individuele keuze of beslissing van
Consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.
c. Verzegelde Producten die om redenen van hygiëne en/of gezondheidsbescherming niet geschikt zijn
om te worden teruggezonden en waarvan de eventuele verzegeling na levering is verbroken, zoals
maar niet gelimiteerd tot gedragen kleding en/of sieraden.
d. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd c.q. vermaakt zijn met andere
Producten.

Artikel 15: Reclames en retourzendingen
1. Koper is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van geleverde Producten tot controle ervan over te gaan.
Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen
onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de Producten, per e-mail aan Verkoper te worden
gemeld, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen
2. voor Consumenten. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van Koper. Voor Consumenten
geldt een retourtermijn van 14 dagen na ontvangst. Retouren dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de
Producten per e-mail aan Verkoper te worden gemeld. Retourneren geschiedt voor rekening en risico van
Koper.
3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Verkoper kenbaar zijn gemaakt,
worden de Producten geacht in goede staat te zijn ontvangen en Diensten geacht naar tevredenheid te zijn
uitgevoerd.
4. Reclames schorten de betalingsverplichting van Koper niet op, behoudens indien dwingendrechtelijke
bepalingen voor Consumenten zich hiertegen verzetten.
5. Verkoper dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht
retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Verkoper indien
laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
6. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Verkoper te bepalen wijze en in de originele verpakking
aan onderstaand adres:
LABEL071
Theo Bosmanlaan 37
2355 DA Hoogmade
7. Indien Koper wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van Koper Producten retour zendt aan Verkoper,
is Verkoper gerechtigd 10% van de factuurwaarde van deze Producten als “handling kosten” in rekening te
brengen.
8. Indien de Producten gebruikte c.q. gedragen Producten betreffen of indien deze na aflevering van aard en/of
samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt
elk recht op reclame.
9. Het omruilen van een Product voor een andere kleur of eventueel een ander Product, een en ander ter keuze
van Verkoper, is mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van het Product. Indien Koper een Product wenst
om te ruilen, dient hij dit binnen 7 dagen na ontvangst van het Product per e-mail aan Verkoper kenbaar te
maken onder vermelding van ordernummer, naam Koper, het te ruilen Product en het gewenste nieuwe
Product. De retourkosten zijn voor rekening van Koper. De verzendkosten van het vervangende Product, zijn
bij omruiling voor rekening van Verkoper.
10. Het e-mailadres van Verkoper voor retournering en/of omruiling betreft: info@label071.nl.

Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Indien Koper aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die
voortvloeit of verband houdt met de levering van Producten en/of Diensten door Verkoper, is de
aansprakelijkheid van Verkoper voor enkel en alleen de directe schade, behoudens dwingendrechtelijke
bepalingen voor Consumenten, beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond
van de door Verkoper afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de Overeenkomst waaruit de schade voortvloeit
door Verkoper gefactureerde of te factureren bedrag exclusief BTW en voor Consumenten inclusief BTW.
2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor door Koper of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade,
waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang
van zaken binnen onderneming van Koper of derden, letselschade of immateriële schade.
3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Koper vrijwaart Verkoper
tegen alle aanspraken van derden. Indien Verkoper door derden mocht worden aangesproken, dan is Koper
gehouden Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verkoper
en derden komen verder voor rekening en risico van Koper.
4. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor door Koper of derden geleden schade die het gevolg is van een
handelen of nalaten van door Verkoper ingeschakelde hulppersonen of derden, ook indien deze werkzaam
zijn bij een met Verkoper verbonden organisatie, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor
Consumenten. Koper zal zich in dergelijke gevallen enkel direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde
moeten wenden.
5. Verkoper is niet aansprakelijk voor bij Koper of derden ontstane schade die het gevolg is van:
- de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Koper aan Verkoper, of
anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Koper; - ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van door Verkoper Producten; - gebruik van door Verkoper geleverde Producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn; - door Koper be- of verwerkte of gedragen c.q. gebruikte Producten;
- een langere leverings- c.q. uitvoeringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak
daaraan ten grondslag ligt;
- fouten of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur;
- inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of privacy rechten van derden wegens
door Koper verstrekte gegevens of andere informatie en stukken;
- overmacht, zoals maar niet gelimiteerd tot leveringsproblemen van fabrikanten en/of leveranciers.
6. Verkoper heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Koper ongedaan te
maken of te beperken door herstel of vervanging, een en ander ter keuze van Verkoper.
7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat Koper de schade heeft ontdekt
of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, schriftelijk of per e-mail bij Verkoper te zijn ingediend, bij gebreke
waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
8. Indien Verkoper bij de uitvoering van de Producten een voor de Koper kenbare vergissing maakt, is deze
gehouden Verkoper daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had
kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij Verkoper te melden, is Verkoper niet aansprakelijk voor
de schade.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van Verkoper of zijn leidinggevenden of indien dwingendrechtelijke bepalingen
voor Consumenten zich hiertegen verzetten.

Artikel 17 Opschorting/ontbinding
1. Verkoper heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de
levering van Producten en/of Diensten, afgifte van bescheiden of andere zaken aan Koper of derden, tot op
het moment dat alle opeisbare vorderingen op Koper volledig zijn voldaan, indien:
a. Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de Overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven
te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat
de Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor
zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Verkoper bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet
mag worden verwacht.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verkoper op de Koper onmiddellijk
opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de
wet en Overeenkomst.
4. Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18 Beëindiging/annulering
1. De tussen Koper en Verkoper gesloten Overeenkomst eindigt bij overlijden van Verkoper of Koper dan wel
bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Verkoper. 2. Ingeval Koper de Overeenkomst met betrekking tot gepersonaliseerde maatwerk Producten voorafgaand aan
of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Verkoper een door Verkoper nader te bepalen
schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Verkoper gemaakte kosten
met betrekking tot niet retourneerbare materialen en/of uitgevoerde werkzaamheden en haar door de
annulering geleden schade inclusief de gederfde winst, daar deze Producten niet doorverkocht kunnen
worden aan derden.
Verkoper is gerechtigd voornoemde kosten en schadevergoeding te fixeren op 100% van het
overeengekomen totaalbedrag en dit aan Koper in rekening te brengen. 3. Koper is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Verkoper vrijwaren voor
hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4. Verkoper is gerechtigd alle reeds door Koper betaalde bedragen te verrekenen met de door Koper
verschuldigde schadevergoeding c.q. annuleringskosten.

Artikel 19: Eigendomsvoorbehoud
1. Verkoper behoudt zich de eigendom van alle geleverde en nog te leveren Producten voor tot het tijdstip
waarop Koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.
2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en
nog te leveren Producten alsmede uitgevoerde Diensten, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte
Diensten die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van Koper
in de nakoming van zijn verplichtingen waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke
incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door Koper in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits deze als identificeerbaar eigendom van Verkoper worden
bewaard.
4. Zolang op de geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust, is Koper niet bevoegd deze Producten
op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
5. Koper is verplicht Verkoper direct schriftelijk te informeren indien derden eigendoms- of overige rechten
pretenderen te hebben op de Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
6. Koper is verplicht om de Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al
zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van
Verkoper te bewaren.
7. Koper dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering dat de Producten
die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Verkoper op diens
eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
8. Indien Koper handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Verkoper een beroep doet op het
eigendomsvoorbehoud, is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling middels
een schriftelijke verklaring te ontbinden. Een en ander onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding
van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 20 Retentierecht
1. Verkoper is bevoegd de aflevering van de door Koper gekochte of bestelde Producten alsmede de
teruggave van de Producten van Koper die ter bewerking onder het beheer van Verkoper vallen, op te
schorten indien en zolang:
a. Koper de aankoopkosten van de Producten niet of niet in zijn geheel voldoet;
b. Koper de kosten van eerdere door Verkoper geleverde Producten niet of niet in zijn geheel voldoet;
c. Koper andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Verkoper niet of niet in zijn
geheel voldoet.
2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade -van welke aard dan ook -die voortvloeit uit het
door haar uitgeoefende retentierecht.

Artikel 21 Geheimhouding en exclusiviteit
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst
zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hen door de andere
partij ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding
geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met
vergelijkbare strekking, een der Partijen een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere
partij van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van Partijen, voor
zover zij zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan
wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.
2. Verkoper is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te
herleiden zijn tot individuele Kopers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3. Verkoper is niet gerechtigd de informatie die haar door Koper ter beschikking wordt gesteld aan te wenden
voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 1 en 2, en in geval
Verkoper voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang
kunnen zijn.
4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, is het Koper niet
toegestaan de ontwerpen, schetsen, inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen
van Verkoper openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover
dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel
omtrent de desbetreffende Producten van Verkoper, op Koper een wettelijke of beroepsplicht tot
openbaarmaking rust, of Koper voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
5. De gegevens en informatie die Koper aan Verkoper verstrekt en Verkoper verzamelt, zal Verkoper zorgvuldig
en vertrouwelijk bewaren.
6. Verkoper mag de persoonsgegevens van Koper afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van
de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Verkoper niet toegestaan om
de persoonsgegevens van Koper uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar
te maken. Op de tussen Partijen gesloten overeenkomst is tevens de privacyverklaring van Verkoper van
toepassing. Deze is te vinden op de website van Verkoper.
7. Bij het bezoeken van de website van Verkoper kan Verkoper informatie van Koper over het gebruik van de
website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Verkoper verzamelt middels cookies kan voor
functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
8. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door
Koper aan Verkoper van € 10.000,-- per overtreding onverminderd de verplichting van Koper om de daaruit
voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 22 Intellectuele eigendom
1. Verkoper behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot Producten van de geest c.q. ontwerpen welke zij
gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Koper, voor zover op die
producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is Koper uitdrukkelijk verboden die geestesproducten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de
geleverde Producten, ontwerpen, adviezen, schetsen, foto’s van Producten en andere geestesproducten,
een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te
verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een
deskundig oordeel omtrent de Producten van Verkoper. De tussen Partijen gesloten Overeenkomst omvat
geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Verkoper
aan Koper.
3. De rechten van intellectuele eigendom welke Verkoper in licentie gebruikt mag Koper nimmer wijzigen,
verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
4. Koper garandeert gerechtigd te zijn de van Koper afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken en
vrijwaart Verkoper tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel
eigendomsrecht.
5. Bij overtreding van de intellectuele eigendomsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn
door Koper aan Verkoper van € 10.000,-- per overtreding onverminderd de verplichting van Koper om de
daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 23 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle Overeenkomsten, offertes, prijsopgaven tussen Koper en Verkoper waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en
regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen tussen Partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen enkel beslecht
door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Verkoper is gevestigd, zijnde Leiden, ook indien Koper
in het buitenland is gevestigd. Bij Consumenten is de rechter in de woonplaats van de Consument eveneens
bevoegd tot geschillenbeslechting.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 LABEL071 | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel